Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Żołędowo, Żołędowo, ul. Parkowa 4A, 86-031 Osielsko

Wejście główne do siedziby biura nadleśnictwa oraz parking znajdują się od strony ul. Leśników. Pozostałe bramy wjazdowe są niedostępne dla osób nieuprawnionych. 

Budynek siedziby biura nadleśnictwa nie posiada podjazdu i nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Nadleśnictwo posiada parterowy budynek edukacyjny, w którym możliwe jest zorganizowanie spotkania z osobami niepełnosprawnymi (po wcześniejszym umówieniu) w celu rozstrzygnięcia danej sprawy. 

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Nie ma wyznaczonych osobnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dźwiękowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym. 

Nadleśnictwo nie dysponuje tłumaczem języka migowego. 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny na nr 52 360 53 70 lub e-mailowo na adres zoledowo@torun.lasy.gov.pl