Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Żołędowo

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki, elementy przyrody nieożywionej majace istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Na terenie nadleśnictwa Żołdowo istnieją cztery częściowe rezerwaty przyrody.

1. Częściowy rezerwat florystyczny „Augustowo" - 45.14 ha

2. Częściowy rezerwat leśny „Kruszyn" - 15.14 ha

3. Częściowy rezerwat florystyczny „Hedera" - 6.76 ha

4. Częściowy rezerwat leśny „Las Minikowski" - 72.75 ha

 

Augustowo

Rezerwat częściowy utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 roku (MP nr 10, poz. 252 z dnia 18.06.1963 r.). Utworzono go ze względu na występującą na tym terenie wierzbę borówkolistną (Salix myrtilloides), o której wspominali botanicy niemieccy na przełomie XIX i XX stulecia. Występowania tej wierzby nie potwierdziły ani badania prowadzone w okresie międzywojennym ani te z lat 1967 i 1968 prowadzone przez dr M. Ceynową i mgr M. Boińskiego z U.M.K. w Toruniu. Rezerwat położony jest we wschodniej części nadleśnictwa w uroczysku „Augustowo I", w leśnictwie Strzelce. Granice rezerwatu obejmują zagłębienie terenu o wydłużonym kształcie wypełnione torfami holoceńskimi o charakterze torfów niskich i przejściowych.

W czasie prac nad „Planem urządzania gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu częściowego Augustowo na lata 1992 – 2001" zbiorowiska roślinne zakwalifikowano do trzech zespołów: olsu torfowcowego (Sphagno squarrosi-Alnetum), olsu porzeczkowego (Ribo nigri-Alnetum) i mszaru (Sphagnetum megallanici).

Kruszyn

Rezerwat częściowy utworzony mocą Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 25 lipca 1997 r. (MP nr 56 poz. 539). Obszar rezerwatu to jeden kompleks rozciągnięty wzdłuż torów kolejowych w zachodniej części nadleśnictwa. Rezerwat ten utworzono w celu ochrony zalesionych zboczy pradoliny Noteci o wyjątkowych walorach krajobrazowych z fragmentami typowo wykształconych grądów zboczowych. Spośród innych osobliwości występujących na terenie rezerwatu wymienić należy stanowisko jarzmianki większej (Astrantia maior), rośliny rzadko występującej na niżu oraz pomniki przyrody: głaz narzutowy o obwodzie ok. 8 m i dąb o obwodzie 320 cm i wysokości 28 m.

Wyróżniono następujące zespoły roślinne grądy subkontynentalny Tillo-Carpinetum, lub środkowoeuropejski Galio silvatici-Carpinetum , Filario-Ulnetum campestris – zespół łęgu wiązowo-jesionowego, Circaeo-Alnetum zespół łęgu jesionowo-olszowego.

Hedera

Powołany mocą Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 248/00 z dnia 7 grudnia 2010 r. Rezerwat ten jest również rezerwatem częściowym, powołano go w celu ochrony licznych skupień chronionego bluszczu pospolitego (Hedera helix), wyjątkowo dużo jest również okazów kwitnących. Do innych osobliwości należą rzadki wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum) oraz świerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum).

Podobnie jak w rezerwacie Kruszyn powierzchnie leśną zajmuję zbiorowisko roślinne należące do grądów ze związku Carpinion betuli.

Las Minikowski

Teren rezerwatu położony jest w obrębie ewidencyjnym Ślesin, w gminie Nakło nad Notecią w leśnictwie Kruszyn.

Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona wielogatunkowego lasu grądowego o charakterze naturalnym. Oprócz tego na terenie rezerwatu zarejestrowano rośliny chronione takie jak: kwitnący bluszcz pospolity (Hedera helix), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), zawilec wielokwiatowy (Anemone sylvestris); pomniki przyrody: głaz narzutowy o obwodzie 11 m i wysokości 1,5 m oraz dęby i lipa o wymiarach pomnikowych. Rezerwat został zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 274/01 z dnia 2 października 2001 r.