Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki, elementy przyrody nieożywionej majace istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Na terenie nadleśnictwa Żołdowo istnieją cztery częściowe rezerwaty przyrody.

Parki krajobrazowe

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą obejmuje swym zasięgiem część doliny Wisły wraz z przyległymi fragmentami wysoczyzny na odcinku od Bydgoszczy do miejscowości Nowe. Pod obecną nazwą funkcjonuje od lipca 2018 roku. Wcześniej kilkukrotnie zmieniał się obszar ochrony i nazwa parku.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu są to wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze , okazałe bądź osobliwe twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia. Najbardziej znaną i najliczniejszą kategorią są sędziwe drzewa.

Użytki ekologiczne

Uzupełnieniem całego systemu obszarów chronionych są wprowadzone ustawą z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, nowe formy ochrony a mianowicie: stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo krajobrazowe.