Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Uzupełnieniem całego systemu obszarów chronionych są wprowadzone ustawą z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, nowe formy ochrony a mianowicie: stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

Użytek ekologiczny jest jedną z form ochrony przyrody, którą – zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody – zostają objęte: „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

 

Wykaz istniejących użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Żołędowo: